รายชื่อนักเรียน คู่ขนาน B
ที่
ภาพ
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
ชื่อโรงเรียน
วิชาที่สอบ
แก้ไขข้อมูล
เกียรติบัตร
รางวัล
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1
เด็กชายศิวกร   พุฒซ้อน SIWAKORN   PUTSORN  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว คณิตประถม ปริ้น
2
เด็กชายพีรวัส   คำใสแสง PHEERAWAT   KHAMSIASANG  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว คณิตประถม ปริ้น
3
เด็กหญิงณิชา   สุรพันธนากร NICHA   SURAPANTANAKORN  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณิตประถม ปริ้น
4
เด็กหญิงกานดา   ถือประโคน KANDA   THUEPRAKHON  โรงเรียนวัดขุมแก้ว คณิตประถม ปริ้น
5
เด็กชายศรัญย์กร   พงศ์อัศวชัย SARANYAKORN   PONGUSSAWACHAI  โรงเรียนวัดเขียนเขต คณิตประถม ปริ้น
6
เด็กหญิงวรรณชนก   ลอดเหล็ก WANCHANOK   LODLEK  โรงเรียนวัดเขียนเขต คณิตประถม ปริ้น
7
เด็กหญิงภิญญดา   สิงห์มณี PINYADA   SINGHAMANEE  โรงเรียนวัดเขียนเขต คณิตประถม ปริ้น
8
เด็กชายทันกาล   อุดมกิจ TANKAN   UDOMKIJ  โรงเรียนวัดเขียนเขต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
9
เด็กหญิงเมลิษา   คีรีราช MELISA   KIRIRAJ  โรงเรียนสวนอักษร คณิตประถม ปริ้น
10
เด็กชายทยุทธ   สุระกนิตย์ TAYUT   SURAGANIT  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น
11
เด็กชายนภ   ประจักษ์ธรรม NOP   PRACHAKTAM  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น
12
เด็กหญิงชาลิสา   อุดมเลิศปรีชา CHALISA   UDOMLERTPREECHA  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต คณิตประถม ปริ้น
13
เด็กชายธนกฤต   เลิศรัตนาพร THANAKRIT   LERTRATTANAPORN  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต คณิตประถม ปริ้น
14
เด็กชายพัชรพล   นนทกนก PATCHARAPOL   NOUTAKANOK  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
15
เด็กชายศุภณัฏฐ์   วชิรานุภาพ SUPPANUT   VACHIRANUPAP  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
16
เด็กชายปาติโมกข์   สหะพล PATIMOKE   SAHAPOL  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
17
เด็กหญิงจตุพร   ปานะบุตร JATUPORN   PANABUT  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
18
เด็กชายวิษณุ   นาคสีทอง WISSANU   NAKSREETHONG  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
19
เด็กหญิงณฐอร   แก้วพวงงาม NATAON   KEOPUANGNGAM  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
20
เด็กหญิงนันทิพร   อ่วมบุตร NUNTIPORN   OUAMBUT  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
21
เด็กหญิงชนิกานต์   ไชยลาภ CHANIKAN   CHAILAP  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
22
เด็กหญิงอริยา   ทิพโม ARIYA   TIPMO  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
23
เด็กชายศิวกร   พุกะนัดด์ SIWAKORN   PUKANAD  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
24
เด็กหญิงจิรภัทร   ธรรมโกศล JIRAPAT   THAMMAKOSOL  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
25
เด็กหญิงธัญชนก   ฤกษ์สิริกุล THONCHANOK   RERKSIRIKUL  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
26
เด็กหญิงนันทิตา   ไต่ตาม NUNTITA   TAITAM  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
27
เด็กชายอภิชา   จิรภัทรจารุ APICHA   JIRAPATJARU  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
28
เด็กชายจิตติภูมิ   ใจการุณ JITTIPOOM   JAIKARUN  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
29
เด็กชายพรเทพ   บริสุทธิ์ PORNTAP   BOURISUT  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
30
เด็กชายปรเมศ   บำรุงราษฎร์ PORAMET   BUMRUNGRAD  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
31
เด็กชายธิติ   นาคาดี THITI   NACADEE  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
32
เด็กชายนันท์ธน   เลิศนิบุนะ NUNTHANA   LERTNIBUNA  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
33
เด็กชายวีรภัทร   จิตรพรทรัพย์ WEERAPAT   JITPORNSUB  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
34
เด็กหญิงนพัสสภรณ์   นกแก้ว NAPATSAPORN   NOKKAEW  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
35
เด็กหญิงพัณณิตา   เรืองสุวรรณ์ PUNNITA   RUANGSUWAN  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
36
เด็กชายโชติพัฒน์   เอี่ยมสอาด CHOTIPAT   EIAMSAARD  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
37
เด็กชายธนภัทร   ลี้สุวรรณกุล THANAPAT   LEESUWANNAKUL  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
38
เด็กหญิงญาณิศา   อยู่สวัสดิ์ YANISA   YUSAWAD  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
39
เด็กชายนิวัฒชนะ   ภักสุข NIWTACHANA   PAKSUK  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
40
เด็กหญิงณัชชา   ชอบใหญ่ NATCHA   CHOBYAI  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
41
เด็กชายภูธนานนท์   พึ่งชู PHUTANANON   PHUENGCHU  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
42
เด็กหญิงธนพร   กิจมุติ TANAPORN   KITMUTI  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
43
เด็กหญิงพัชราพร   วิสิพรรณ PATCHARAPRON   VISIPAN  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
44
เด็กหญิงจิรพร   ศรีสวัสดิ์ JIRAPRON   SRISAWAD  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
45
เด็กหญิงปุณยาพร   วงศ์ไทย POONYAPORN   WONGTHAI  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
46
เด็กหญิงนันท์นภัส   เว้บ้านแพ้ว NANNAPAT   WEABANPHAEW  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
47
เด็กหญิงอภิสร   รันทม APISORN   RANTHOM  โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต คณิตประถม ปริ้น
48
เด็กหญิงสิรภัุทร   เขตต์ปุระ SIRAPATRA   KETPURA  โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต คณิตประถม ปริ้น
49
เด็กชายณภัทร   เกษมสุวรรณ NAPATRA   KIASEMSUWAN  โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต คณิตประถม ปริ้น
50
เด็กชายศิวกร   เศิกศิริ SIVAKORN   SERKSIRI  โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
51
เด็กชายไวยวิทย์   เจริญอนันต์กิจ WIYAWIT   CHAROCHANANKIT  โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต คณิตประถม ปริ้น
52
เด็กชายชินดนัย   สุนทรเภสัช CHINDANAI   SOONTORNPESACH  โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
53
เด็กชายภควรรธก   โอสุวรรณรัตน์ PHAKKAVATH   OSUWANNARATANA  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
54
เด็กชายศุภวิชญ์   สาริกา SUPPAWIT   SARIKA  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
55
เด็กชายตุลยวัฒน์   สุวรรณเวียง TULYAWAT   SUWANWIENG  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น
56
เด็กหญิงขวัญข้าว   ฉะอุ่ม KWANKWAO   CHA-UM  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
57
เด็กชายรัชพล   โกวิทกูลไกร MR.RATCHAPOL   KOWITKOOLKRAI  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น
58
เด็กชายภัทร   ภารสาร PAT   PARASARN  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
59
เด็กชายพงศ์ภรณ์   อินทร์พันธุ์ PONGPRON   INDRAPHANDHU  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น
60
เด็กชายธาร   ป้อมทอง TAN   POMTHONG  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น
61
เด็กชายสิปฐินนชิ์   เครือศรี SIBTHINON   KRUEWSRI  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
62
เด็กชายปุณณวิช   ถาวร PUNNAVICT   TAWORN  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
63
เด็กชายเมธาวุฒิ   วงษ์แสงทอง MATAWUT   WONGSAENGTHONG  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
64
เด็กหญิงเอริ ทัตสดา   โคคูบุน ERI TATSADA   KOKUBUN  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น
65
เด็กชายกิตติธัช   แซ่งุ่ย KITTITHUCH   SEA-NGUI  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
66
เด็กหญิงจิรัชญา   วรหาญ JIRATCHAYA   WORAHAN  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
67
เด็กชายพิชชากร   เจตนชัย PICHCHAKORN   JETTANACHAI  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น
68
เด็กชายธนาธิป   กาวไธสง THANATIP   KAOTHAISONG  โรงเรียนโชคชัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1
เด็กชายวัชราวุฒิ   เปียเนตร์ WATCHARAWUT   PEANET  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
2
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ใจจุ่ม JULALAK   JUIJUM  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ วิทย์ประถม ปริ้น
3
เด็กหญิงสุพิชญา   ตรีสมุทร SUPITCHAYA   TREESAMUD  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
4
เด็กหญิงกฤชญา   จีระนภากุล KICHAYA   JIRANPACUL  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ วิทย์ประถม ปริ้น
5
เด็กชายจักรภพ   ผ่องใส JAKKRAPOB   PONGSAI  โรงเรียนวัดเขียนเขต วิทย์ประถม ปริ้น
6
เด็กชายกฤต   เจริญสุข KIT   JARAENSUK  โรงเรียนวัดเขียนเขต วิทย์ประถม ปริ้น
7
เด็กชายรัฐธรรมนูญ   แสนอิ่มคำ RATTATHAMMANOON   SANEUMKAM  โรงเรียนวัดเขียนเขต วิทย์ประถม ปริ้น
8
เด็กหญิงพาฝัน   พรหมลิขิตชัย PAH-FHAN   PROMLIKITCHAI  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
9
เด็กหญิงรุ่งรวิน   โชว์วิวัฒนา RUNGRAWIN   CHOWIWATTANA  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
10
เด็กชายยศพัทธ์   ปุณยวรพันธ์ YOTSAPAT   PUNYAWORAPAN  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
11
เด็กหญิงปณาลี   วุฒิอนันต์ชัย PANALEE   WUTTHIANANCHAI  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น
12
เด็กชายหาญชัย   นนท์ประสาท HANCHAI   NONPRASART  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
13
เด็กหญิงสุรัตณวดี   บุญไล้ SURATTANAWADEE   BOONLIA  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
14
เด็กหญิงธิดารัตน์   แสงวงษ์ THIDARAT   SANGWONG  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
15
เด็กหญิงเขมิกา   เขี้ยวงา KEMAKA   KHEWNGA  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
16
เด็กหญิงเสาวภาคย์   หงษ์ไทย SAOWAPAK   HONGTHAI  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
17
เด็กหญิงปาณิศา   ประดู่ PANISA   PRADOO  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
18
เด็กหญิงอรรัมภา   อยู่เย็น ONRAMPHA   YOOYEN  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
19
เด็กชายศตายุ   จันทนา SATAYU   JANTANA  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
20
เด็กชายธันธนกฤต   เจนจบ THANTHANAKIT   CHAENCHOB  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
21
เด็กชายถิรวัฒน์   ทองอิ่ม TIRAWAT   TOME-EM  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
22
เด็กชายเลอสินธ์   ทองเสทื้อน LORSIN   THONGSATHURN  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
23
เด็กหญิงสุธาสินี   จันทา SUTASINEE   JANTHA  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
24
เด็กหญิงวริศรา   วัฒนะ WARISARA   WATTANA  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
25
เด็กชายนวปฎล   สุขเจริญ NAWAPADOL   SUKCHARERN  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
26
เด็กหญิงณัชชา   ขาวละออ NATCHA   KHAWLAOR  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
27
เด็กหญิงศุภาพิชญ์   นามพระจันทร์ SUPAPIT   NAMPACHAN  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
28
เด็กหญิงอชิรญา   ธนภาสวัฒน์ ACHIRAYA   THANAPASSAWAT  โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
29
เด็กหญิงบุญสิตา   ทวีรัตน์ BUNSITA   THAWEERAT  โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
30
เด็กชายปราบดา   วัฒนาวรสกุล PRABDA   WATTANAWORASAKUL  โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
31
เด็กหญิงรมณ   วิมลขจรกิตติ RAMON   WIMOLKITAJORNKITTI  โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น
32
เด็กชายดวิษ   บุญยกิจโณทัย DAWIS   BOONYAKITONTAI  โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
33
เด็กหญิงลักษณารีย์   มโนบุรีรัตน์ LUCKSANAREE   MANOBURERAT  โรงเรียนโชคชัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
34
เด็กหญิงอัครภา   ปัญหา AKARAPHA   PANHA  โรงเรียนโชคชัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
35
เด็กหญิงธนภรณ์   ทองดี THANAPORN   THONGDEE  โรงเรียนโชคชัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น
36
เด็กหญิงสิริกร   แสงจันทร์ SIRIKORN   SANGJUN  โรงเรียนโชคชัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
37
เด็กหญิงมนสิชา   ศรวิเศษ MONSICHA   SORNWISETH  โรงเรียนโชคชัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น
38
เด็กชายทศธรรมรังสี   รัตนเสถียร THOSSATHAMRANGSEE   RATTANASATIEN  โรงเรียนโชคชัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น
39
เด็กชายฐปนพัฒน์   สมบูรณ์ THAPANAPAT   SOMBOON  โรงเรียนโชคชัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น
40
เด็กหญิงสิปาง   สิทธิไชยนันท์ SIPANG   SITHICHAIYANAN  โรงเรียนโชคชัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น
41
เด็กหญิงมนัสนันท์   ปู่บัว MANUSNUN   POOBUA  โรงเรียนโชคชัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น
42
เด็กหญิงจิณัฐตา   ทองระอา JINUTTA   THONGRA-AR  โรงเรียนโชคชัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
43
เด็กชายคุณานนท์   เริงทรง KUNANONT   RERNGSONG  โรงเรียนโชคชัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น
44
เด็กชายอภิชา   ธีรมาศมงคล APICHA   THEERAMASMONGKOL  โรงเรียนโชคชัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น