รายชื่อนักเรียน คู่ขนาน C
ที่
ภาพ
ชื่อ - สกุล
ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ
ชื่อโรงเรียน
วิชาที่สอบ
แก้ไขข้อมูล
เกียรติบัตร
รางวัล
1
เด็กชายภาธร   พัทมุข PATORN   PATMUK  โรงเรียน อนุบาลราชบุรี คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
2
เด็กชายธนพนธ์   ไม่เสื่อมสุข THANAPON   MAISEAUMSOOK  โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
3
เด็กชายวสวัตติ์   ระวังวงศ์ VASAWAT    RAWANGWONG  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณิตประถม ปริ้น
4
เด็กหญิงอารยา   แสงโสภาพรรณ ARAYA   SAENGSOPHAPHAN  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณิตประถม ปริ้น
5
เด็กหญิงสุพิชญา   กีรติเพชรงาม SUBHICHAYA   KEERATIPHECHNGAM  โรงเรียนคลองต้นไทร คณิตประถม ปริ้น
6
เด็กชายกชกร   จำเริญรักษ์ KOCHAKORN   CHAMREARNRAK  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว คณิตประถม ปริ้น
7
เด็กชายสิทธิพันธุ์   จงทิวาวัฒน์ SITTIPHUN   JONGTIVAWAT  โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา คณิตประถม ปริ้น
8
เด็กชายอาชวรรถ   ชินวสุสิน ARCHWART   SHINWASUSIN  โรงเรียนจิตรลดา คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
9
เด็กหญิงรมิดา   คงสุวรรณ RAMIDA   KONGSUWAN  โรงเรียนชลประทานวิทยา คณิตประถม ปริ้น
10
เด็กชายวิษณุ   อภัยนอก WITSANU   APAINORK  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณิตประถม ปริ้น
11
เด็กหญิงชมพูนุช   เต็มภัทราโชค CHOMPOONUCH   TEMPATTRACHOK  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
12
เด็กชายภูริพัฒณ์   มหาพรหมรักษ์ PHURIPAT   MAHAPROMRAK  โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
13
เด็กชายปฐพี   ชำนาญกิจ PATTAPEE   CHAMNANKIT  โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา คณิตประถม ปริ้น
14
เด็กหญิงลักษิกา   หงส์ฟ่องฟ้า LAKSIKA   HONGFONGFAH  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
15
เด็กชายศิร   รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ SIRA   RUNGPIBOONSOPIT  โรงเรียนบรรจงรัตน์ คณิตประถม ปริ้น
16
เด็กชายกษิดิศ   อธิภัทรพงศ์ KASADIT   ATHIPATTARAPHONG  โรงเรียนบูรณะรำลึก คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
17
เด็กหญิงพรไพลิน   ศิวะโชคชัย PORNPILIN   SIWACHOKCHAI  โรงเรียนประตูชัย คณิตประถม ปริ้น
18
เด็กชายธรรศนนท์   แตงร่ม THADSANONT   TANGROM  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
19
เด็กชายสัณหณัฐทวี   ธนรัช SANHANUTTAWEE   THANARACH  โรงเรียนประสาทวิทย์ คณิตประถม ปริ้น
20
เด็กหญิงทอฝัน   เกตุลอย THORFAN   KETLOY  โรงเรียนปิยะจิตวิทยา คณิตประถม ปริ้น
21
เด็กชายคณิน   นิยมพัฒนาพาณิชย์ KANIN   NIYOMPATANAPANICH  โรงเรียนพญาไท คณิตประถม ปริ้น
22
เด็กชายธนวิชญ์   แสบงบาลเจริญชัย THANAWIT   SABANGBALCHAROENCHAI  โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
23
เด็กหญิงปุณิกา   หอบรรลือกิจ PUNIKA   HORBANLUEKIT  โรงเรียนพัฒนาปัญญา คณิตประถม ปริ้น
24
เด็กชายกฤติน   นวลจริง KRITTIN   NUANCHING  โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณิตประถม ปริ้น
25
เด็กชายณฐานิธิ์   เทอดไพรสันต์ NATHANI   THERDPRAISAN  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คณิตประถม ปริ้น
26
เด็กหญิงพิชญา   อัศวพิชญโชติ PICHAYA   ASAWAPICHAYACHOT  โรงเรียนราชวินิต คณิตประถม ปริ้น
27
เด็กหญิงปุณณภา   ปุ่นประเสริฐ POONAPA   PUNPRASERT  โรงเรียนราชินีบน คณิตประถม ปริ้น
28
เด็กชายวัชรธร   จิณวุฒิ WATCHARATRON    JINAWUT  โรงเรียนลาซาล คณิตประถม ปริ้น
29
เด็กหญิงเวธกา   แปลงไร่ WATHAKA   PLEANGRAI  โรงเรียนวัดขุมแก้ว คณิตประถม ปริ้น
30
เด็กชายศุภณัฏฐ์   บำรุงดิฐพงศ์ภัค SUPPHANUT   BUMRUNGDITPONGPHAK  โรงเรียนวัดคลองชัน คณิตประถม ปริ้น
31
เด็กชายเฉลิมชัย   มาตจันทึก CHALEMCHAI   MADJUNTUEG  โรงเรียนวัดฉาง คณิตประถม ปริ้น
32
เด็กชายชคัตตรัย   สุขก้องวารี CHAKATTRAI   SOOKKONGWAREE  โรงเรียนวัดดอนทอง คณิตประถม ปริ้น
33
เด็กหญิงณัฏฐนันท์   ชีวโศภิษฐ ์NUTTANAN   CHEEVASOPIT  โรงเรียนวัดธารพูด คณิตประถม ปริ้น
34
เด็กหญิงพิชชาอร   ศรีสวัสดิ์ PITCHAORN   SRISAWAD  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส คณิตประถม ปริ้น
35
เด็กหญิงชนิกานต์   บุญพิศน์ CHANIKAN   BOONPIT  โรงเรียนวัดเปรมประชากร คณิตประถม ปริ้น
36
เด็กชายภูรินทร์   ตั้งพัฒนารุ่งเรือง PHURIN   TANGPATTANARUNGREUNG  โรงเรียนวีรศิลป์ คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
37
เด็กชายภูวเดช   ชัยสงคราม BHUWADETCH   CHAISONGKRAM  โรงเรียนศิริเสนาวิทยา คณิตประถม ปริ้น
38
เด็กหญิงนภสร   ตั้งศรีสกุล NAPASORN    TUNGSRISAKUL  โรงเรียนศุภลักษณ์ คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
39
เด็กชายกุลบุรุษ   เซอร์เกอร์ KULABURUTH   SERCUR  โรงเรียนสฤษดิเดช คณิตประถม ปริ้น
40
เด็กชายภาธร   อัมมวรรธน์ PARTHORN   AMMAWAT  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
41
เด็กชายภูวนาถ   ตนะวรรณสมบัติ PHUWANART   TANAWANSOMBAT  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
42
เด็กชายเธียร   ครุพงศ์ THIEN   KHARUPONGSE  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
43
เด็กชายคุณัช   วรวรรณปรีชา KUNUT   VORRAVANPREECHA  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต คณิตประถม ปริ้น
44
เด็กชายอชิตพล   สิริศรีศักดิ์ ACHITPOL   SIRISRISAK  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
45
เด็กชายปฏิภาณ   สิทธินิสัยสุข PATIPARN   SITTINISAISUK  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี คณิตประถม ปริ้น
46
เด็กหญิงกันตา   เพ็ชรรัตน์ KANTA    PETCHARAT  โรงเรียนสุวรรณวงศ์ คณิตประถม ปริ้น
47
เด็กชายนภัสพล   ดำรงโชคพิพัฒน์ NAPATPOL   DAMRONGCHOKPIPAT  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี คณิตประถม ปริ้น
48
เด็กชายอกฤษณ์   ชุดเจือจีน AKRIT   CHUTCHUEACHIN  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
49
เด็กหญิงณัฐนิชา   สุขพาสน์เจริญ NATNICHA   SUKPARTJAREON  โรงเรียนอนุบาลชุมพร คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
50
เด็กชายธาม   สันติลินนท์ THAM   SANTILINON  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
51
เด็กชายจักรภัทร   การุณงามพรรณ CHAKKAPAT   GARUNNGAMPUN  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
52
เด็กชายจิรวัฒน์   จรูญธรรม JIRAWAT   JAROONTHAM  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณิตประถม ปริ้น
53
เด็กชายพสิษฐ์   เดชภพ PASIT   DECHPOB  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ คณิตประถม ปริ้น
54
เด็กชายสถาพร   จินาพงศ์ SATHAPORN   JINAPONG  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
55
เด็กชายสพล   ไม้สนธิ์ SAPOL   MAISON  โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์ คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
56
เด็กชายพชร   อุ่นเจริญ POJCHARA   OUNJAROEN  โรงเรียนอนุบาลระยอง คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
57
เด็กชายวงศกร   ชัยประเสริฐศรี WONGSAKORN   CHAIPRASIRTSRI  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ คณิตประถม ปริ้น
58
เด็กหญิงณัฐชยา   จันทสนธ์ NATCHAYA   CHANTHASON  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
59
เด็กหญิงญาณิศา   สิงห์ทะยาน YANISA   SINGTHAYAN  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
60
เด็กหญิงพัฒนวรรณ   สีตะสิทธิ์ PATTANAVAN   SEETASIT  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ คณิตประถม ปริ้น
61
เด็กชายภัทรพงศ์   อังกูรศุภากุล PHATTHARAPONG   ANGKULSUPAKUL  โรงเรียนอนุบาลสุธีธร คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
62
เด็กหญิงชลดา   คำเทพ CHONLADA   KHAMTHEP  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ คณิตประถม ปริ้น
63
เด็กชายปัณณวิชญ์   ตั้งกิจศิริโรจน์ PANNAWICH   TANGKITSIRIROJ  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
64
เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล   กันติ๊บ KRITSARAN   KHUNTIP  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
65
เด็กชายธีร์ธวัชณ์   เกียรติวีรภัทร TEETAWACH   KIATVEERAPAT  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
66
เด็กหญิงอริศรา   รอดสวัสดิ์ ARISARA   RODSAWAD  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา คณิตประถม ปริ้น
67
เด็กชายธีร์ธวัช   วิรุฬหะรัตน์ TEETAWAT   VIROONHARAT  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
68
เด็กชายสรวิชญ์    เฮงสุวนิช SORAVIT   HENGSUVANICH  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณิตประถม ปริ้น
69
เด็กหญิงภรัศมิ์ดา   บุญสม PHARATDA    BOONSOM  โรงเรียนอำนวยศิลป์ คณิตประถม ปริ้น
70
เด็กชายศุภวิชญ์   พรหมโคตร SUPHAWIT   PROMKHOT  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
71
เด็กชายทีฆ์กฤช   ทีฆรัชตธนกุล TEEKRID   TEEKARUDCHATATHANAKUL  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
72
เด็กหญิงชญาดา   กิจคุณาเสถียร CHAYADA   KIJKUNASATHIAN  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ คณิตประถม ปริ้น
73
เด็กหญิงรัฐพร   จัตุชัย RATAPORN   JATUCHAI  โรงเรียนเซนต์เมรี่ คณิตประถม ปริ้น
74
เด็กหญิงชัชชญา   สร้อยทอง CHATCHAYA   SOITHONG  โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา คณิตประถม ปริ้น
75
เด็กชายภูริณัฐ   ช่วยศรี PURINAT   CHOUYSRI  โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
76
เด็กชายจีรภัทร   ดอกจันทร์ภิรมย์ JEERAPAT   DOKJANPIROM  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี คณิตประถม ปริ้น
77
เด็กชายธนพัฒน์   แซ่ตัน TANAPAT   SAETAN  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต คณิตประถม ปริ้น
78
เด็กหญิงณิชาภัทร   ธิติธนากร NICHAPAT   THITITHANAKORN  โรงเรียนเผดิมศึกษา คณิตประถม ปริ้น
79
เด็กหญิงวณิชชา   ตันนิกร WANITCHA   TUNNIKORN  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม คณิตประถม ปริ้น
80
เด็กชายนพวิชญ์   วิริยะศรานนท์ NOPPAWITCH   WIRIYASARANON  โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา คณิตประถม ปริ้น
81
เด็กชายปฐมพร   บุญช่วย PATHOMPORN   BOONCHUAY  โรงเรียนเอกชัย คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
82
เด็กหญิงธนภรณ์   ฟักเขียว THANAPORN   FAKKIEW  โรงเรียนเอกอโยธยา คณิตประถม ปริ้น
83
เด็กชายวริศ   จรัสปรีดาลาภ WARIT   CHARASPREEDALARP  โรงเรียนแสงทองวิทยา คณิตประถม ปริ้น ปริ้น
84
เด็กชายศุภสัณห์   เข็มพงษ์ SUPHASAN   KHEMPONG  โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ คณิตประถม ปริ้น
85
เด็กชายภูตะวัน   ควัฒน์กุล PUTAWAN   KAWATKUL  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา คณิตประถม ปริ้น
86
เด็กหญิงอคัมย์สิริ   งามสันติชัย AKHAMSIRI   NGAMSANTICHAI  ธิดานุเคราะห์ วิทย์ประถม ปริ้น
87
เด็กหญิงพิชญา   วงศ์คำปวน PITCHAYA   WONGKUMPUAN  โรงเรียน อนุบาลราชบุรี วิทย์ประถม ปริ้น
88
เด็กชายมกุฎมนตรี   มหาพชราอรุณใหม่ MAKUTMONTRI   MAHAPUSCHARARUNMAI  โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา วิทย์ประถม ปริ้น
89
เด็กชายศิรสิทธิ์   รอดพ้น SIRASIT   RODPONT  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
90
เด็กชายณัฐดล   ทองบุ NATTHADON   THONGBU  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย วิทย์ประถม ปริ้น
91
เด็กชายธนกฤต   กีรติเพชรงาม THANAKIT   KEERATIPHECHNGAM  โรงเรียนคลองต้นไทร วิทย์ประถม ปริ้น
92
เด็กหญิงเพชรศิณี   ตรงเพ็ชร์ PHETSINEE   TRONGPHET  โรงเรียนคลองบ้านพร้าว วิทย์ประถม ปริ้น
93
เด็กชายจิรภัทร   รูปสุวรรณกุล JIRAPAT   ROOPSUWANKUN  โรงเรียนจิตรลดา วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
94
เด็กชายโฆสิต   บัวเปรม KHOSIT   BUAPREM  โรงเรียนชลประทานวิทยา วิทย์ประถม ปริ้น
95
เด็กชายหฤษฎ์   ปองสุวรรณ HARIT   PONGSUWAN  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร วิทย์ประถม ปริ้น
96
เด็กชายปรเชษฐ์   สารบิล PORACHEST   SARABIL  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ วิทย์ประถม ปริ้น
97
เด็กหญิงปุณิกา   ใบกว้าง PUNIKA   BAIKWARNG  โรงเรียนบรรจงรัตน์ วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
98
เด็กหญิงศิวพร   เพ็งผล SIWAPORN   PENGPOL  โรงเรียนประตูชัย วิทย์ประถม ปริ้น
99
เด็กชายวราดิศย์   กมลเวช WARADIS   KAMOLWACH  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ วิทย์ประถม ปริ้น
100
เด็กชายชาญ   สงเดช CHAN   SONGDET  โรงเรียนพญาไท วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
101
เด็กหญิงวรินทร   จงเกียรติกาญจน์ WARINTHORN   JONGKIATTIKARN  โรงเรียนพัฒนาปัญญา วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
102
เด็กชายนภธร   วรคามวิชัย NOPPATHON   WORAKHAMWICHAI  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ วิทย์ประถม ปริ้น
103
เด็กหญิงคุณิตา   เลี่ยงโรคาพาย KUNITA   LIANGROKAPART  โรงเรียนราชวินิต วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
104
เด็กหญิงจิดาภา   ปิ่นคุณากร JIDAPA   PINKUNAKORN  โรงเรียนราชินี วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
105
เด็กหญิงสิริภัทร   พัฒนวศิน SIRIBHAT   PHATTANAWASIN  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วิทย์ประถม ปริ้น
106
เด็กชายนัฐพล   พิทักษ์กุล NUTTAPON   PHITAKKUL  โรงเรียนวัดคลองชัน วิทย์ประถม ปริ้น
107
เด็กหญิงภวิณี   จันทร์ดา PAWINEE   JANDA  โรงเรียนวัดฉาง วิทย์ประถม ปริ้น
108
เด็กหญิงกุลสตรี   คงเนตร KULLASATRI   KHONGNATE  โรงเรียนวัดดอนทอง วิทย์ประถม ปริ้น
109
เด็กหญิงณัฐพัชร   ลิ้มวัฒนาอนันต์ NATTAPAT   LIMPWATTANANAN  โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส วิทย์ประถม ปริ้น
110
เด็กชายพสิษฐ์   พัวสันติกุล PHASIT   PUASANTIKUL  โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
111
เด็กหญิงปนัดดา   เลาะวิถี PANUTDA   LOHWITEE  โรงเรียนศิริเสนาวิทยา วิทย์ประถม ปริ้น
112
เด็กชายกวิล   เพชรปลูก KAVIN    PETPLOOK  โรงเรียนศุภลักษณ์ วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
113
เด็กชายเจ้าพระยา   บรรจงการ CHAOPRAYA   BUNJONGKARN  โรงเรียนสฤษดิเดช วิทย์ประถม ปริ้น
114
เด็กชายวุฒิภัทร   วุฒิภัทรธรรม WUTTHIPAT   WUTTHIPATTHARATHAM  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
115
เด็กหญิงณฐพร   ฐิตินันท์ NATHAPORN   THITINAN  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) วิทย์ประถม ปริ้น
116
เด็กชายปรรณพัชร   สฤษฎีผล PANNAPATCH   SARITPHOL  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทย์ประถม ปริ้น
117
เด็กหญิงสลิล   ชัยวัฒนกุลวานิช SLIN    CHAIWATTANAGULWANIT  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต วิทย์ประถม ปริ้น
118
เด็กหญิงมานา   นราเมธกุล MANA    NARAMATKUL  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ วิทย์ประถม ปริ้น
119
เด็กหญิงศศิปัญญ์   ธนาโสภณ SASIPUN   THANASOPON  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
120
เด็กหญิงณัฐกมล   อาศิรสิริวาณิช NUTKAMOL   ASIRASIRIWANICH  โรงเรียนสุวรรณวงศ์ วิทย์ประถม ปริ้น
121
เด็กชายรัชตพล   คติทองเอก RATCHATAPHOL   KATITHONGEAK  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี วิทย์ประถม ปริ้น
122
เด็กชายถิรณัฏฐ์   กาญจนธัญรัตน์ TIRANUT   KANJANATUNYARUT  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
123
เด็กชายสุวิจักษณ์   บุญทา SUWIJAK   BOONTHA  โรงเรียนอนุบาลทองสตา วิทย์ประถม ปริ้น
124
เด็กหญิงพรรณพัชร   ลิมป์ปัทมปาณี PHANNAPHAT   LIMPATTAMAPANEE  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
125
เด็กหญิงนฤดี   ปรีฐนัทธ์ NARRUEADEE   PHREETHANUTT  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ วิทย์ประถม ปริ้น
126
เด็กหญิงมนัชญา   โสมณะ MANATCHAYA   SOMANA  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
127
เด็กหญิงธารทิพย์   หอมทอง THANTHIP   HOMTONG  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา วิทย์ประถม ปริ้น
128
เด็กชายดาเนียล   กิตติธรรมรัตน์ DANIEL   KITTITHAMMARAT  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ วิทย์ประถม ปริ้น
129
เด็กชายธนกฤต   จุติกุล TANAKRIT   JUTIKUL  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต วิทย์ประถม ปริ้น
130
เด็กหญิงณิชารีย์   ดีจักรวาล NICHAREE   DEECHAKAWAN  โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์ วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
131
เด็กหญิงญาณิศา   ตุกชูแสง YANISA   TOOKCHUSANG  โรงเรียนอนุบาลระยอง วิทย์ประถม ปริ้น
132
เด็กชายณัฐพัชร์   บัวทอง NATTAPAT    BUATHONG  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
133
เด็กชายธาดา   พรหมลิขิตชัย THADA   PROMLIKITCHAI  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
134
เด็กหญิงปุณิกา   อุ่นอบ PUNIKA   OUN-OB  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ วิทย์ประถม ปริ้น
135
เด็กชายธนาธร   จันทร์คำ THANATORN   JANKUM  โรงเรียนอนุบาลสุธีธร วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
136
เด็กชายพชร   น่วมศิริ PODCHARA   NUAMSIRI  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ วิทย์ประถม ปริ้น
137
เด็กชายวรกร   สมพงษ์ WORAKRON   SOMPONG  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วิทย์ประถม ปริ้น
138
เด็กหญิงภัณฑิลา   กุลสิทธิ์ PANTILA   KULLASIT  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย วิทย์ประถม ปริ้น
139
เด็กชายพงษ์บุริศร์   ว่องไชยกุล PONGBURIT   WONGCHAIYAKUL  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
140
เด็กหญิงสิริญญา   ทองนิรันดร์ SIRINYAR   THONGNIRAN  โรงเรียนเจนอยุธยา วิทย์ประถม ปริ้น
141
เด็กชายภูมิรพี   ทองพันธ์ PHUMRAPEE   THONGPAN  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล วิทย์ประถม ปริ้น
142
เด็กหญิงภิญญดา   วงศ์อาษา PINYADA   WONGASA  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
143
เด็กหญิงณภัทรธมนต์   พิเศษกุล NAPATTAMON    PISETKUL  โรงเรียนเซนต์เมรี่ วิทย์ประถม ปริ้น
144
เด็กหญิงณภัทชา   สุทธิไมตรี NAPHATCHA   SUTTHIMAITREE  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
145
เด็กหญิงกมลนัทธ์   มหิทธิโรจน์ KAMOLNUT    MAHITTHIROCH  โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
146
เด็กหญิงศิวารยา   รัตนสิงข์ SIWARAYA   RATTANASUNG  โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว วิทย์ประถม ปริ้น
147
เด็กหญิงปิยาพัชร   เรืองสุวรรณ PIYAPAT   RANGSUWAN  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี วิทย์ประถม ปริ้น
148
เด็กหญิงปทิตตา   นิเวศน์ PATITA   NIWET  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต วิทย์ประถม ปริ้น
149
เด็กหญิงธัญยธรณ์   ธิติธนากร THANYATHORN   THITITHANAKORN  โรงเรียนเผดิมศึกษา วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
150
เด็กหญิงพิชามญชุ์   พงอุดทา PICHAMON   PONGUDTHA  โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา วิทย์ประถม ปริ้น
151
เด็กชายลักษณ์อธิป   บัณฑิตอาภรณ์ LUGATIP   BUNDITAPORN  โรงเรียนเอกชัย วิทย์ประถม ปริ้น
152
เด็กหญิงศุภาพิชญ์   แก้วเบาะคำ SUPAPIT   KEAWBORKHAM  โรงเรียนเอกอโยธยา วิทย์ประถม ปริ้น
153
เด็กหญิงสิตา   กุลชัยวัฒนะ SITA   KULCHAIWATTANA  โรงเรียนแย้มสอาด วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
154
เด็กชายนิพิฐพนธ์   ศรีสุข NIPITPON   SRISOOK  โรงเรียนแสงทองวิทยา วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น
155
เด็กชายสิรภพ   สงวนความดี SIRAPOB   SANGUANKWAMDEE  โรงเรียนแสงอรุณ วิทย์ประถม ปริ้น
156
เด็กชายณภัทร   เหลืองปัญญากุล NAPAT   LUANGPANYAKUL  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา วิทย์ประถม ปริ้น ปริ้น